פיקוח וליווי פרוייקטים

  1. ראשי
  2. פיקוח וליווי פרוייקטים

תפקידי מפקח החשמל והבקרה הינם רבים ומצריכים ידע עשיר, ניסיון רב ומקצועיות ללא רבב.

הפיקוח מאפשר ווידוא רמת ביצוע גבוהה על עבודות שסוכמו שיבוצעו , קבלת חוות דעת מקצועית לפתרון בעיות מורכבות, מניעת לקויים עתידיים, פיקוח על איכות החומרים בהם נעשה שימוש באתר, התאמת התוכנית לחוק החשמל הישראלי, וכן הימצאותם של כל האישורים והרישיונות הדרושים לעסק.

עבודת הפיקוח מתחלקת ל- 3 שלבים:

טרם תחילת העבודות – בראשית כל פרויקט יקבל המפקח לידיו את תוכניות הביצוע של הפרויקט, ילמד אותם, יאיר ויעיר במידת הצורך הערות למתכנן ולמזמין, על מנת ליעל את הפרויקט ולהקטין את טעויות התכנון למינימום האפשרי.

בזמן ביצוע עבודות באתר – עם תחילת העבודה ובמשך כל מהלכה, יהיה על המפקח לתאם ולקיים פגישות קבועות בנושאי תיאום, קידום ומעקב בנוכחות פורום קבוע המוגדר מראש ובראשות מנהל הפרויקט. המפקח יעדכן את כל הגורמים המעורבים בביצוע העבודות באתר על אופן ביצוע העבודה, התקדמותה ואם קיימים עיכובים צפויים או בלתי צפויים.

סיום העבודה באתר – עם סיום העבודות, המפקח ישתתף ויוביל את בדיקות המתקן, כיול מכשירים, כיול הגנות, בדיקת תפקוד של כל מערכות החשמל והבקרה, בדיקות הפעלה ואינטגרציה בין כל המערכות, הרצת המתקן ומסירתו לידי התפעול מהקבלן,  כמו כן  יבדוק המפקח את נכונותם ויעביר אותם לאחר אישורו, למתכנן לצורך תיקון התכניות והוצאת מהדורת תכניות סופית למתקן.

הלקוחות עבורם ביצענו עבודות פיקוח:

משכל, משרד הביטחון, משרד ראש הממשלה, רכבת ישראל, נתיבי ישראל.

פרויקטים

תפריט
נגישות